Teaching Staff List

Daw Yi Yi Tin

Name    - Daw Yi Yi Tin

Position - Assistant Lecturer

Status     - M.Sc (Geology)

Contact - 09-440688968

Email      - -